Wat is AVIG?


De afkorting AVIG staat voor Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde.

Visie
De AVIG visie op gezondheid, ziekte en geneeskunde is vastgelegd in onze kernvisie.

De AVIG-artsen onderschrijven deze visie.

Kernvisie op gezondheid, ziekte en geneeskunde
  1. De mens is een wezen dat samenhang vertoont in al zijn functies en met zijn omgeving. Overeenkomstig de aard van de mens is er instandhouding, groei en ontwikkeling door het dynamisch in balans houden van alle functies door zelfregulatie. Zelfregulatie berust op het zogenaamde zelf-herstellend, zelf-genezend of zelfhelend vermogen, dat individueel van aard is en aanwezig is in ieder levend wezen.
  2. Gezondheid betekent een stabiele, dynamische balans in het hele systeem op alle niveaus van functioneren en in wisselwerking met de omgeving. Het zelf-herstellend vermogen en de individuele leefstijl spelen hierbij een cruciale rol.
  3. Ziekte is in deze visie primair verstoring van die balans en de reactie daarop van het zelf-herstellend vermogen. Vooral bij chronische ziekten staat het tekort schieten van het zelfhelend vermogen centraal. Hiermee heeft ziekte ook een signaal- en leerfunctie.
  4. Doel van een behandeling is het bevorderen van duurzame gezondheid. Bij behandeling is het focus primair gericht op herstel van gezondheid door het ondersteunen en stimuleren van het zelf-herstellend vermogen en het wegnemen, dan wel reduceren van oorzakelijke, ziekmakende factoren.
  5. Het proces van diagnostiek en behandeling is zo veel mogelijk interactief. De patiŽnt staat centraal, neemt actief deel aan het diagnostisch en herstelproces en draagt medeverantwoordelijkheid voor de keuzen in dit proces op grond van volledige en transparante informatie. De arts verstrekt deze informatie op grond van brede, individuele diagnostiek bij de patiŽnt. De behandeling vindt plaats op basis van behoeften en verwachtingen van de patiŽnt, klinische expertise van de arts en het wetenschappelijk bewijs van effectiviteit; zijnde de drie pijlers van Evidence Based Medicine (volgens haar grondlegger Dr. David Sackett).
  6. Bij de behandeling zal bij voorkeur en zo mogelijk gebruik worden gemaakt van middelen en methoden, welke het zelf-herstellend vermogen ondersteunen. Zo nodig wordt medisch technische interventie toegepast. Bij alle behandelingen staat het voorkomen van schade voorop.
  7. Integrale geneeskunde beoogt ten behoeve van de patiŽnt het beste uit de geneeskunde in zich te verenigen. Het streeft naar een pluriforme geneeskunde die interactief, effectief, veilig en kostenbewust is.


Kwaliteitseisen
Leden
De AVIG leden die register lid zijn, volgen verplicht jaarlijks algemeen medische en vakrichtinggerichte nascholingen en praktiseren zowel algemene geneeskunde als (ťťn van) de vakrichtingen van de integrale geneeskunde. Bij hun praktijkvoering nemen zij de wettelijke voorwaarden in acht, zoals de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Zij handelen in overeenstemming met de KNMG-gedragsregels voor artsen en de KNMG-gedragsregel 'De arts en niet-reguliere behandelwijzen', welke integraal onderdeel uitmaken van het AVIG-kwaliteitsreglement. Consulten van de AVIG-artsen komen in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraars als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering. Registerleden van de AVIG zijn artsen of tandartsen met een vermelding in het BIG-register. Daarnaast hebben zij een opleiding gevolgd aan ťťn van de door de AVIG geaccrediteerde opleidingsinstituten of een aantoonbaar vergelijkbare opleiding.

Artsen
De AVIG-artsen die register lid zijn, werken volgens strikte eisen op het gebied van kwaliteit, opleiding, klachtregeling en tuchtrecht en voldoen aan de AVIG-kwaliteitseisen. Consulten van deze registerartsen komen in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraars als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering. Registerleden van de AVIG zijn artsen of tandartsen met een vermelding in het BIG-register. Daarnaast hebben zij een opleiding gevolgd aan ťťn van de door de AVIG geaccrediteerde opleidingsinstituten of een aantoonbaar vergelijkbare opleiding.

Klachten
Wat te doen als u niet tevreden bent over uw arts?
Tijdens een consult of gedurende een behandeling door uw arts kunnen misverstanden ontstaan. U voelt zich niet correct behandeld of bent ontevreden. Het is natuurlijk het beste dat u dit direct bespreekt met uw behandelaar en samen naar een oplossing zoekt. Dit kan voldoende zijn om samen in vertrouwen verder te gaan. Wanneer het niet lukt samen met uw arts een oplossing te vinden voor een gerezen conflict, dan kunt u een klacht neerleggen bij de AVIG. Deze klacht moet u eerst neerleggen bij het secretariaat van de AVIG te bereiken via tel. 061485117 of per mail via info@avig.nl Het secretariaat zal met u bespreken wat bij uw klacht de beste mogelijkheid van afhandeling is. Eenvoudige problemen kunnen soms door het secretariaat zelf opgelost worden. Meer ingewikkelde, ernstige klachten zullen ter beoordeling aan de klachtenfunctionarissen van de AVIG voorgelegd worden. Zij zullen zich uitgaande van hoor- en wederhoor een beeld vormen van de klacht en op basis daarvan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voorstellen in de zin van bemiddeling of schikking. Zo nodig verwijzen de klachtenfunctionarissen door naar de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Als de afhandeling van de klachtenfunctionarissen niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de Geschilleninstantie SGCIG. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen. Nadere info op www.sgcig.nl

Bereikbaarheid
Secretariaat: Esmee de Klerk
Email: info@avig.nl
Telefoon: 06-14805117 (op werkdagen van 10.00 - 13.00 uur)
Adres: Koningsweg 234, 3582 GM Utrecht
KvK: 53063864
Triodos: NL16TRIO 0212 4287 80
Website: www.avig.nlStationsweg 27
3981 AA Bunnik
Telefoon: 030 2204488
e-mail: info@ellenvelders.nl
©   - Lid van Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde AVIG